Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1148
  • Trong tuần: 10,571
  • Tất cả: 779,631
Thành viên Ban Giám đốc

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La; Sở Xây dựng thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc trong tập thể Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Hà Ngọc Chung, Giám đốc

SĐT: 0912.456.333

Email: chunghn.sxd@sonla.gov.vn

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở Xây dựng;

- Chủ trì, phối hợp công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của ngành Xây dựng;

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Kế toán, Tài chính; Quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác t ổ chức, cán bộ; Dự án đầu tư, phát triển của Sở, của ngành; Công tác tiếp công dân; Công tác cải cách hành chính; Lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Công tác ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La (lĩnh vực thuộc ngành quản lý). Đôn đốc, quản lý chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng;

- Là Chủ tài khoản thứ nhất;

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương; Trưởng các Ban Chỉ đạo: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban An toàn giao thông của cơ quan;

- Ký duyệt các văn bản của Sở: Quyết định, Tờ trình, Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở và các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Phụ trách: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý xây dự ng . Trực tiếp sinh hoạt 3 với Thanh tra Sở;

- Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, thành phố Sơn La.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc.

2. Đồng chí Phan Minh Châu, Phó Giám đốc

SĐT: 0913.504.222

Email: chaupm.sxd@sonla.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách và điều hành, phân công thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác: Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc; Quản lý, phát triển đô thị và Thị trường bất động sản; cấp giấy phép xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng.

- Là Chủ tài khoản thứ 2 theo ủy quyền của Giám đốc;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc;

- Thẩm định, ký duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc;

- Phụ trách: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Phòng Phát triển đô thị và Thị trường bất động sản; Phụ trách một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch gắn với hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị; Theo dõi hoạt động của trung tâm Quy hoạch xây dựng; Trực tiếp sinh hoạt với Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

- Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu.

3. Đồng chí  Trần Khắc Sơn, Phó Giám đốc

SĐT: 0912.453.941

Email: sontk.sxd@sonla.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách và điều hành, phân công thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng đô thị; thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị; nghĩa trang đô thị (trừ nghĩa trang liệt sĩ)) thuộc phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật; Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Phòng Quản lý xây dựng. Trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm soát, quản lý chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng (phê duyệt trong phiếu trình) trước khi trình Giám đốc ký ban hành; Công bố đơn giá, định mức công trình xây dựng; định mức, đơn giá quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, rác thải đô thị;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc;

- Thẩm định, ký duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc;

- Phụ trách: Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật; công tác quốc phòng (Chỉ huy trưởng BCHQS cơ quan, phòng không nhân dân). Trực tiếp sinh hoạt với Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật;

- Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên.

4. Đồng chí Nguyễn Đức Luyến, Phó Giám đốc

SĐT: 0912.979.990

Email: luyennd.sxd@sonla.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách và điều hành, phân công thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: Công tác Quản lý chất lượng, Giám định chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch, quản lý, phát triển vật liệu xây dựng thông thường;

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các tổ chức, cá nhân; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; Công tác Văn phòng;

- Công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp ngành; Phòng chống cháy nổ; giảm nhẹ thiên tai, bão lũ; an toàn lao động; môi trường;

- Thẩm định, ký duyệt các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc;

- Thường trực Hội đồng thẩm định giá trị các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh;

- Phụ trách: Văn phòng Sở; Theo dõi hoạt động của Chi cục Giám định xây dựng, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng; Phụ trách một số nội dung liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng thông thường (thuộc Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật). Trực tiếp sinh hoạt với Văn phòng Sở;

- Nắm bắt tình hình, giải quyết các nhiệm vụ liên quan tại địa bàn các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La.