Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
4a/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng.
79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường