Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 63 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1637/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
554/CBGVLXD-SXD 06/04/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2018
390/QĐ-SXD 27/12/2017 Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017
40/2017/QĐ-UBND 30/11/2017 Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1707-CBGVLXD-SXD 30/10/2017 Công bô giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố (Phụ lục 01), giá tại nơi sản xuất, nơi cung ứng vật liệu (Phụ lục số 02).
21/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 Về việc phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
20/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên đại bàn tỉnh Sơn La
11/2017/QĐ-UBND 05/04/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
10/2017/QĐ-UBND 05/04/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoảng 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh
05/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; trưởng, phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
1319/CBGVLXD-SXD 30/08/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 8/2017)
1142/CBGVLXD-SXD 01/08/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 7/2017)