Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4a/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng.
1869/QĐ-UBND 03/08/2016 Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
33/CBGVLXD-SXD 11/01/2016 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I - 2016
736/CBGVLXD-SXD 12/07/2016 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La (Quý II)
79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
11/QĐ-SXD 15/01/2016 Công bố Chỉ số Giá Xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015
04/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
03/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
10/2016/TT-BXD 15/03/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.