Tin tức & Sự kiện

Thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

09/11/2018 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

Công văn số 1903/SXD-VP ngày 01/11/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo văn bản

Công văn số 1903/SXD-VP ngày 01/11/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo văn bản

02/11/2018 V/v đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định 399A/QĐ-SXD về việc Công khai quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017.

Quyết định 399A/QĐ-SXD về việc Công khai quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017.

31/10/2018 Ngày 10/9/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định 399A/QĐ-SXD về việc Công khai quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017.

Quyết định số 428/QĐ-SXD về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 428/QĐ-SXD về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

31/10/2018 Ngày 31/10/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 428/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng ban hành quyết định số 427/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng ban hành quyết định số 427/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

31/10/2018 Ngày 31/10/2018 Sở Xây dựng ban hành quyết định số 427/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Quyết định số 422/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định số 422/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

18/10/2018 Ngày 17/10/2018 Sở Xây dựng banh hành Quyết định số 422/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Quyết định số 421/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định số 421/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

18/10/2018 Ngày 17/10/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 421/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 7 năm 2018)

Thông báo số 79/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo số 79/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

12/10/2018 Ngày 12/10/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 79/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.