Thông tin trong ngành

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2012-2020

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2012-2020

24/03/2017 Phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2012-2020

Phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2025

Phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2025

24/03/2017 Phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2025

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đến năm 2020

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đến năm 2020

24/03/2017 Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đến năm 2020

Phê duyệt đồ án quy Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm) thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Phê duyệt đồ án quy Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm) thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

03/01/2017 Phê duyệt đồ án quy Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm) thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Thể dục - Thể thao, tỉnh Sơn La

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Thể dục - Thể thao, tỉnh Sơn La

18/10/2016 Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Sơn La