Thông báo

Thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

09/11/2018 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

Quyết định 399A/QĐ-SXD về việc Công khai quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017.

Quyết định 399A/QĐ-SXD về việc Công khai quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017.

31/10/2018 Ngày 10/9/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định 399A/QĐ-SXD về việc Công khai quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2017.

Quyết định số 428/QĐ-SXD về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 428/QĐ-SXD về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

31/10/2018 Ngày 31/10/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 428/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng ban hành quyết định số 427/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng ban hành quyết định số 427/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

31/10/2018 Ngày 31/10/2018 Sở Xây dựng ban hành quyết định số 427/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Quyết định số 422/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định số 422/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

18/10/2018 Ngày 17/10/2018 Sở Xây dựng banh hành Quyết định số 422/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Quyết định số 421/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định số 421/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

18/10/2018 Ngày 17/10/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 421/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 7 năm 2018)

Thông báo số 79/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo số 79/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

12/10/2018 Ngày 12/10/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 79/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo số 78/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 78/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

12/10/2018 Ngày 12/10/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 78/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.