Thông báo

Thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 1/2019)

Thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 1/2019)

17/01/2019 Ngày 16/01/2019 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 1/2019).

Thông báo số 04/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ (Đợt 01/2019).

Thông báo số 04/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ (Đợt 01/2019).

17/01/2019 Ngày 15/01/2019 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng ban hành thông báo số 04/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ (Đợt 01/2019).

Công văn số 36/SXD-CCGĐ về việc yêu cầu các Phòng thí nghiệm (LAS-XD) thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD

Công văn số 36/SXD-CCGĐ về việc yêu cầu các Phòng thí nghiệm (LAS-XD) thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD

09/01/2019 Ngày 08/01/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 36/SXD-CCGĐ về việc yêu cầu các Phòng thí nghiệm (LAS-XD) thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD.

Thông báo 33/TB-SXD về việc thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Bộ câu hỏi trắc nghiệm được điều chỉnh tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng

Thông báo 33/TB-SXD về việc thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Bộ câu hỏi trắc nghiệm được điều chỉnh tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng

07/01/2019 Ngày 07/01/2019 Sở Xây dựng ban hành thông báo 33/TB-SXD về việc thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Bộ câu hỏi trắc nghiệm được điều chỉnh tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng.

Thông báo 2281/TB-SXD về việc công bố 03 Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư dọc tuyến tránh QL6, thành phố Sơn La

Thông báo 2281/TB-SXD về việc công bố 03 Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư dọc tuyến tránh QL6, thành phố Sơn La

07/01/2019 Ngày 28/12/2018 Sở Xây dựng ban hành Thông báo 2281/TB-SXD về việc công bố 03 Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư dọc tuyến tránh QL6, thành phố Sơn La

Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019

Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019

04/01/2019 Ngày 03/01/2019 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019.

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019.

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019.

01/01/2019 Ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019.

Quyết định số 499/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Quyết định số 499/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

24/12/2018 Ngày 21/12/2018 Sở Xây dựng ban hành quyết định số 499/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.