Cải cách hành chính

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 1637/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 1637/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

05/07/2018 Ngày 03/7/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 1637/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

 Sở Xây dựng ban hành kế hoạc số 08/KH-SXD về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Sở Xây dựng ban hành kế hoạc số 08/KH-SXD về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính

17/01/2018 Ngày 15/01/2018 Sở Xây dựng ban hành kế hoạc số 08/KH-SXD về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch 04/KH-SXD về việc Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch 04/KH-SXD về việc Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

17/01/2018 Ngày 09/01/2018 Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 04/KH-SXD về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 01/KH-SXD về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 01/KH-SXD về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

04/01/2018 Ngày 02/01/2018 Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 01/KH-SXD về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018