Các Quyết định công bố năng lực hoạt động

Thông báo số 43/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 43/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

17/07/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không đạt yêu cầu đánh giá hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề.

Thông báo số 28/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 28/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

07/06/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 28/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

22/01/2018 Ngày 19/01/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

 thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

14/12/2017 Ngày 14/12/2017 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng ban hành thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Quyết định số 333/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 333/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

08/11/2017 Ngày 03/11/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 333/QĐ-SXD về việc cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ 307.

Quyết định số 321/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 321/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01/11/2017 Ngày 30/10/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 321/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

11/10/2017 Ngày 11/10/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng ban hành thông báo số 22/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Quyết định 287/QĐ-SXD Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định 287/QĐ-SXD Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

05/10/2017 Ngày 02/10/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 287/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.