Các phòng ban

Phòng Phát triển đô thị, thị trường bất động sản

Phòng Phát triển đô thị, thị trường bất động sản

11/09/2017 Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và thông tin liên hệ

Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật

Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật

11/09/2017 Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và thông tin liên hệ

 Phòng Quy hoạch - Kiến Trúc

Phòng Quy hoạch - Kiến Trúc

11/09/2017 Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và thông tin liên hệ

Văn phòng Sở Xây dựng

Văn phòng Sở Xây dựng

11/09/2017 Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và thông tin liên hệ

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt QHCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt QHCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

23/05/2017 Ngày 08/02/2017 Sở Xây dựng ban hành công văn số 106/SXD-QHKT về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt QHCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La