Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Ngày 12 tháng 09 năm 2017

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng).

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

2. Thành phần hồ sơ

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; (3) Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; (4) Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; (5) Các phụ lục tính toán kèm theo; (6) Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; (7) Các văn bản pháp lý có liên quan (Quyết định phê duyệt nhiệm vụ; kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát của cơ quan có thẩm quyền,....) và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án;

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (6), (7) và văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

3. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (theo quy định của pháp luật là 25 ngày làm việc).

5. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.