Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Ngày 12 tháng 09 năm 2017

Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

2. Thành phần hồ sơ

- Đối với công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: 01 báo cáo thông tin công trình bằng văn bản (theo Mẫu số 01 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng);

- Đối với công tác kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng: 01 báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (theo Mẫu số 02 Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng); tài liệu hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý chất lượng công trình.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Không quá 05 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra đối với công tác kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng;

- Không quá 07 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra đối với công tác kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng (theo quy định của pháp luật là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra).

5. Phí, lệ phí: Không (Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình).