Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch.

2. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng hợp đầu tư (có bản vẽ hiện trạng, bản vẽ mặt bằng tổng thế tỷ lệ 1/200 - 1/500, các bản vẽ thiết kế kiến trúc của công trình chính kèm theo);

- Báo cáo pháp nhân về năng lực tài chính để triển khai dự án.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc

Trong đó: - Thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng: 15 ngày làm việc;

- Thời gian xem xét, quyết định tại UBND tỉnh: 05 ngày làm việc (theo quy định của pháp luật là 45 ngày làm việc).

5. Phí, lệ phí: 2.000.000đ/ giấy phép.