Thủ tục Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Ngày 12 tháng 09 năm 2017

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị: Điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ;

          - Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; đơn vị thực hiện chặt cây;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (theo quy định của pháp luật là 15 ngày làm việc).

5. Phí, lệ phí: Không.